OPE
CAP DE PLANTA DE RESIDUS EN CASTELLÓ (P060001) OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ ANY 2019. PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL. TORN: LLIURE.
136
Càrrecs

CAP DE PLANTA DE RESIDUS EN CASTELLÓ

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Grup A: Títol universitari oficial de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent o bé, títol universitari de grau més títol oficial de master universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions del lloc de treball. Grup B: Títol universitari d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, títol d'arquitectura tècnica o equivalent, o bé títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions del lloc de treball. Preferentment: Enginyeries Tècniques o Superiors de les especialitats: Industrial, Agronòmica, Camins, Organització Industrial o Química o la seua equivalència en graus de la mateixa especialitat conforme a l'establit en l'apartat anterior.

Fase
LLista d'aptes
OPERADOR/A TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A (P050005) OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ ANY 2019. PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL. TORN: LLIURE.
137
Càrrecs

OPERADOR/A TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A

Grup Professional
Grup C
Titulació Requerida

Títol oficial de Batxiller o Títol de Tècnic Superior o certificat de professionalitat de nivell 3 en la família professional Informàtica i comunicacions. Proves accés a majors de 25 anys

Fase
Llista definitiva
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS TORN LLIURE AGRUPACIÓ: ADMINISTRATIU/VA
193
Càrrecs

ADMINISTRATIU/VA

Grup Professional
Grup C
Titulació Requerida

Títol oficial de Batxiller o títol de tècnic superior o certificat de professionalitat de nivell 3 en la família professional Administració i Gestió. Proves accés a majors de 25 anys.

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: ADMINISTRATIU/VA
194
Càrrecs

ADMINISTRATIU/VA

Grup Professional
Grup C
Titulació Requerida

Títol oficial de Batxiller o títol de tècnic superior o certificat de professionalitat de nivell 3 en la família professional Administració i Gestió. Proves accés a majors de 25 anys.

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: PEÓ/NA QUALIFICAT/DA ARBORICULTURA
195
Càrrecs

PEO/NA QUALIFICAT/DA

Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificado de escolaridad o primer ciclo de educación secundaria (E.S.O.) o equivalente.

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS TORN LLIURE AGRUPACIÓ: COORDINADOR PREVENCIÓ I VIGILÀNCIA
196
Càrrecs

COORDINADOR DE PREVENCIÓ I VIGILÀNCIA

Grup Professional
Grup D
Titulació Requerida

Títol oficial d'Ensenyament Secundari Obligatori o Títol de Tècnic o certificat de professionalitat de nivell 2 en la família professional Electricitat i Electrònica o en la família professional Instal·lació i manteniment

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS TORN LLIURE AGRUPACIÓ: AUXILIAR DE LABORATORI
200
Càrrecs

AUXILIAR DE LABORATORI/VA

Grup Professional
Grup D
Titulació Requerida

Títol de Tècnic de laboratori o Cicle formatiu de grau mitjà d'Operacions de Laboratori (LOE) o equivalent, o complertes les condicions per a obtenir-los abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite.

Titulacions acadèmiques superiors a la de Cicle formatiu de grau mitjà sempre que estiguen relacionades amb les funcions del lloc de treball oferit i que s'acredite que l'esmentada titulació superior suposa la superació de, almenys, 6 crèdits o equivalents (60 hores) en assignatures que impliquen pràctiques en laboratoris.

Título oficial de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Graduado Formación Profesional de primer grado o formación laboral equivalente, o título de técnico o certificado de profesionalidad de nivel 2 de la rama profesional relacionada a las funciones a realizar

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: AUXILIAR DE LABORATORI
201
Càrrecs

AUXILIAR DE LABORATORI

Grup Professional
Grup D
Titulació Requerida

Títol de Tècnic de laboratori o Cicle formatiu de grau mitjà d'Operacions de Laboratori (LOE) o equivalent, o complertes les condicions per a obtenir-los abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite.

Titulacions acadèmiques superiors a la de Cicle formatiu de grau mitjà sempre que estiguin relacionades amb les funcions del lloc de treball ofert i que s'acrediti que l'esmentada titulació superior suposa la superació de, almenys, 6 crèdits o equivalents (60 hores) en assignatures que impliquin pràctiques en laboratoris.

Título oficial de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Graduado Formación Profesional de primer grado o formación laboral equivalente, o título de técnico o certificado de profesionalidad de nivel 2 de la rama profesional relacionada a las funciones a realizar

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS TORN LLIURE AGRUPACIÓ: CATAPÀS/A FORESTAL I DEL MEDI NATURAL
202
Càrrecs

CAPATAS/ CAPATAS FORESTAL

Grup Professional
Grup D
Titulació Requerida

Títol oficial d'Ensenyament Secundari Obligatori o Títol de Tècnic o certificat de professionalitat de nivell 2 en la família professional Electricitat i Electrònica o en la família professional Instal·lació i manteniment

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: CAPATÀS/A FORESTAL I DEL MEDI NATURAL
203
Càrrecs

CAPATÀS FORESTAL PLAGUES

Grup Professional
Grup D
Titulació Requerida

Títol oficial d'Ensenyament Secundari Obligatori o Títol de Tècnic o certificat de professionalitat de nivell 2 en la família professional Electricitat i Electrònica o en la família professional Instal·lació i manteniment

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
Adjunto Fecha
TEMARIO - CAPATACES FORESTALES.zip 23/5/2023 19:23:52
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: ENCARREGAT/DA D'OBRA CIVIL
204
Càrrecs

ENCARREGAT/A

Grup Professional
Grup C
Titulació Requerida

Titulo oficial de Bachiller o título de Técnico Superior o certificado de profesionalidad de nivel 3 en la familia profesional de obra o equivalente. Pruebas acceso mayores 25 años.

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
Adjunto Fecha
TEMARIO - ENCARGADO OBRA CIVIL.zip 23/5/2023 19:24:14
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: ENCARREGAT/DA D'OBRA FORESTAL
205
Càrrecs

ENCARREGAT/A PLAGUES

Grup Professional
Grup C
Titulació Requerida

Titulo oficial de Bachiller o título de Técnico Superior o certificado de profesionalidad de nivel 3 en la familia profesional de obra o equivalente. Pruebas acceso mayores 25 años.

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS TORN LLIURE AGRUPACIÓ: ESPECIALISTA MANEIG FLORA I FAUNA
206
Càrrecs

CAPATÀS/A; ESPECIALISTA EN MANEIG DE FLORA I FAUNA; ESPECIALISTA MICRORESERVES

Grup Professional
Grup D
Titulació Requerida

Títol oficial d'Ensenyament Secundari Obligatori o Títol de Tècnic o certificat de professionalitat de nivell 2 en la família professional Electricitat i Electrònica o en la família professional Instal·lació i manteniment

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS TORN LLIURE AGRUPACIÓ: GESTOR/A MEDIAMBIENTAL
208
Càrrecs

ENGINYERIA DE FORESTS / L. CIÈNCIES AMBIENTALS.

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Títol universitari oficial d'Enginyeria forestal, Llicenciatura en Ciències Ambientals o títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assenyalades per al lloc

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: GESTOR/A MEDIAMBIENTAL
209
Càrrecs

TÈCNIC/A SUPERIOR DE CANVI CLIMÀTIC

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Títol universitari d'Enginyeria de l'Energia, Enginyeria Industrial, Enginyeria Química, Llicenciatura en Ciències Ambientals, Física, Química, Biologia, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a la categoria professional del lloc de treball oferit

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS TORN LLIURE AGRUPACIÓ: ENGINYER/A DE FORESTS
210
Càrrecs

ENGINYER/A DE FORESTS

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Títol universitari oficial d'Enginyeria forestal o títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assenyalades per al lloc

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: TÈCNIC/A SUPERIOR FLORA I FAUNA
211
Càrrecs

TÈCNIC/A SUPERIOR

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Títol universitari oficial de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, o equivalent o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assenyalades per al lloc

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: TÈCNIC/A SUPERIOR CAÇA I PESCA
212
Càrrecs

TÈCNIC/A SUPERIOR CAÇA I PESCA; LLICENCIAT/A CIÈNCIES AMBIENTALS CAÇA I PESCA

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Títol universitari oficial d'Enginyeria forestal, Llicenciatura en Ciències Ambientals o títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assenyalades per al lloc

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS TORN LLIURE AGRUPACIÓ: TÈCNIC/A SUPERIOR AGRÒNOM/A
213
Càrrecs

TÈCNIC/A SUPERIOR; TÈCNIC/A SUPERIOR CIEF

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Títol universitari oficial d'Enginyeria agrònoma o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assenyalades per al lloc.

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS TORN LLIURE AGRUPACIÓ: ENGINYER/A TÈCNIC/A AGRICOLA
214
Càrrecs

ENGINYER/A TÈCNIC/A AGRÍCOLA; ENGINYER/A TÈCNIC/A AGRÍCOLA PAC-RETIRADA.

Grup Professional
Grup B
Titulació Requerida

Títol universitari oficial d'Enginyeria Tècnica Agrícola o títol universitari oficial de grau en Enginyeria Agroalimentària i del medi rural que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assenyalades per al lloc

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: ENGINYER/A TÈCNIC/A AGRÍCOLA
215
Càrrecs

ENGINYER/A TÈCNIC/A AGRÍCOLA; ENGINYER/A TÈCNIC/A AGRÍCOLA PAC-RETIRADA.

Grup Professional
Grup B
Titulació Requerida

Títol universitari oficial d'Enginyeria Tècnica Agrícola o títol universitari oficial de grau en Enginyeria Agroalimentària i del medi rural que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assenyalades per al lloc

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS TORN LLIURE AGRUPACIÓ: TÈCNIC/A COORDINADOR/A d'EQUIP
216
Càrrecs

TÈCNIC/A COORDINADOR/A d'EQUIP

Grup Professional
Grup B
Titulació Requerida

Títol universitari oficial d'Enginyeria Tècnica Agrícola o títol universitari oficial de grau en Enginyeria Agroalimentària i del medi rural que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assenyalades per al lloc

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: ENGINYER/A TÈCNIC/A FORESTAL
217
Càrrecs

ENGINYER/A TÈCNIC/A FORESTAL

Grup Professional
Grup B
Titulació Requerida

Título universitario oficial de Ingeniería Técnica Forestal o título universitario oficial de grado en Ingeniería Forestal y del medio natural que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habilitan para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones señaladas para el puesto

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS TORN LLIURE AGRUPACIÓ: TÈCNIC/A JURÍDIC
218
Càrrecs

TÈCNIC/A SUPERIOR

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Títol universitari oficial de Llicenciatura en Dret o bé, títol universitari oficial de grau en Dret més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assenyalades per al lloc

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS TORN LLIURE AGRUPACIÓ: OFICIAL/A de 1a D'OBRA CIVIL
219
Càrrecs

OFICIAL/A 1ª OBRA.

Grup Professional
Grup D
Titulació Requerida

Graduat escolar, graduat en educació secundària (ESO), formació professional de primer grau (primer cicle) o formació laboral equivalent

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: OFICIAL/A de 1a D'OBRA CIVIL
220
Càrrecs

OFICIAL/A 1ª OBRA

Grup Professional
Grup D
Titulació Requerida

Graduat escolar, graduat en educació secundària (ESO), formació professional de primer grau (primer cicle) o formació laboral equivalent

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
Adjunto Fecha
TEMARIO - OFICIAL 1ª OBRA CIVIL.zip 23/5/2023 19:22:50
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: PATRÓ/A d'EMBARCACIÓ GUARDAPESCA
221
Càrrecs

PATRÓN/A GUARDAPESCA

Grup Professional
Grup D
Titulació Requerida

Graduat escolar, graduat en educació secundària (ESO), formació professional de primer grau (primer cicle) o formació laboral equivalent

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS TORN LLIURE AGRUPACIÓ: PEÓ/NA D'OBRA CIVIL
222
Càrrecs

PEÓ/NA OBRA.

Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificado de escolaridad o primer ciclo de educación secundaria (E.S.O.) o equivalente.

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: PEÓ/A D'OBRA CIVIL
223
Càrrecs

PEÓ/NA D'OBRA

Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificado de escolaridad o primer ciclo de educación secundaria (E.S.O.) o equivalente.

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: PEÓ/A QUALIFICAT/A d'ÀMBIT AGRARI
224
Càrrecs

PEÓ/A QUALIFICAT/A.

Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificado de escolaridad o primer ciclo de educación secundaria (E.S.O.) o equivalente.

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS TORN LLIURE AGRUPACIÓ: PEÓ/NA AGROPECUARI/A
225
Càrrecs

PEÓ/A AGROPECUARI/A.

Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificado de escolaridad o primer ciclo de educación secundaria (E.S.O.) o equivalente.

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS TORN LLIURE AGRUPACIÓ: PEO/NA QUALIFICAT/DA d'ÀMBIT AGRARI/VA
226
Càrrecs

PEÓ/A QUALIFICAT/A.

Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificado de escolaridad o primer ciclo de educación secundaria (E.S.O.) o equivalente.

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS TORN LLIURE AGRUPACIÓ: PEO/NA FORESTAL I DE CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL
227
Càrrecs

PEO/NA QUALIFICAT/DA FORESTAL; PEO/NA QUALIFICAT/A MANTENIMENT

Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificado de escolaridad o primer ciclo de educación secundaria (E.S.O.) o equivalente.

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: PEO FORESTAL I DE CONSERVACIO DEL MEDI NATURAL
228
Càrrecs

PEO QUALIFICAT FORESTAL PLAGUES; PEO QUALIFICAT FORESTAL; PEO QUALIFICAT MANTENIMENT; PEO QUALIFICAT BIODIVERSITAT

Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificat d'escolaritat o primer cicle de l'ESO o titulació equivalent

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS TORN LLIURE AGRUPACIÓ: OPERARIS/ES DE PREVENCIÓ I VIGILÀNCIA
229
Càrrecs

OPER.PREV. MOTOBOMBA; U.COMARCAL, OPER.PREV/VIGILANCIA; POLIVALENTE; VIGILANTE

Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificat d'escolaritat o primer cicle de l'ESO o titulació equivalent

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: OPERARIS PREVENCIO I VIGILÀNCIA
230
Càrrecs

OPER.PREV. U.COMARCAL, OPER.PREV/VIGILANCIA;

Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificat d'escolaritat o primer cicle de l'ESO o titulació equivalent

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
Adjunto Fecha
TEMARIO - OPERARIOS PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.zip 23/5/2023 13:37:38
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS TORN LLIURE AGRUPACIÓ:EMISORISTES
231
Càrrecs

EMISORISTAS

Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificado de escolaridad o primer ciclo de educación secundaria (E.S.O.) o equivalente.

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: CAPATAS/A AGRÍCOLA
232
Càrrecs

CAPATAS

Grup Professional
Grup D
Titulació Requerida

Títol oficial d'Ensenyament Secundari Obligatori o Títol de Tècnic o certificat de professionalitat de nivell 2 en la família professional Electricitat i Electrònica o en la família professional Instal·lació i manteniment

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: TÈCNICS/ES DE LABORATORI
233
Càrrecs

TÈCNICS/ES MEDIS AIGÜES

Grup Professional
Grup B
Titulació Requerida

1. Títol universitari d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, o bé títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, o titulacions superiors, que habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assenyalades per al lloc o equivalent.

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS TORN LLIURE AGRUPACIÓ: TÈCNICS/AS EDUCACIÓ AMBIENTAL
234
Càrrecs

EDUCADOR/A AMBIENTAL

Grup Professional
Grup B
Titulació Requerida

1. Títol universitari d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, o bé títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, o titulacions superiors, que habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assenyalades per al lloc o equivalent.

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: TÈCNICS/AS EDUCACIÓ AMBIENTAL
235
Càrrecs

EDUCADOR/A AMBIENTAL

Grup Professional
Grup B
Titulació Requerida

1. Títol universitari d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, o bé títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, o titulacions superiors, que habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assenyalades per al lloc o equivalent.

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS TORN LLIURE AGRUPACIÓ: VETERINARIO/A PROCEDIMIENTO DE CALIDAD
236
Càrrecs

VETERINARI/A PROCEDIMENT DE QUALITAT

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Títol universitari de Llicenciat en Veterinària, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS TORN LLIURE AGRUPACIÓ: VETERINARI/A COORDINADOR/A PROVINCIAL/A
238
Càrrecs

VETERINARI/A COORDINADOR/A PROVINCIAL

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Títol universitari de Llicenciat en Veterinària, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: ESPECIALISTA MANEIG FLORA I FAUNA
240
Càrrecs

AJUDANT/A CUIDAT FAUNA; CAPATÀS/A XARXA NATURA-COORDINACIÓ; ESPECIALISTA EN MANEIG DE FLORA I FAUNA; ESPECIALISTA MICRORESERVES

Grup Professional
Grup D
Titulació Requerida

Títol oficial d'Ensenyament Secundari Obligatori o Títol de Tècnic o certificat de professionalitat de nivell 2 en la família professional Electricitat i Electrònica o en la família professional Instal·lació i manteniment

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
Adjunto Fecha
TEMARIO - ESPECIALISTA MANEJO FLORA Y FAUNA.zip 23/5/2023 19:22:10
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS TORN LLIURE AGRUPACIÓ: VETERINARIO/A
241
Càrrecs

VETERINARI/A

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Títol universitari de Llicenciat en Veterinària, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: VETERINARI/A
242
Càrrecs

VETERINARI/A

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Títol universitari de Llicenciat en Veterinària, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts