Actives

La puntuació de l'autobaremació obtinguda pel candidat/a en el moment de la inscripció en una oferta i/o borsa només serà modificada a la baixa en el procés de valoració dels candidats a realitzar per l'empresa

PEÓ DE RESIDUS Planta de tractament de Residus d'Enllumenat i Acumuladors d'Energia de Bunyol)

Tipus
Publica
Departament
Centres de treball
Grup Professional
Grup E
Estat
Finalitzat termini de recepció de currículums

CONCURS DE MÈRITS/ TRASLLAT INTERN: 1 COORDINADOR/A DE PROJECTE (LIFE TECMINE)

Càrrecs

COORDINADOR/A DE PROJECTE (LIFE TECMINE)

Grup Professional
Titulació Requerida

Título universitario oficial de Ingeniería de Montes, o título universitario oficial de grado más título oficial de máster universitario que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones señaladas para el puesto

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts

CONCURS DE MÈRITS/ TRASLLAT INTERN: 1 TÈCNIC/A (LIFE TECMINE)

Càrrecs

TECNIC/A (LIFE TECMINE)

Grup Professional
Titulació Requerida

? Título universitario de Ingeniería Técnica Forestal o bien título universitario de grado que de acuerdo con los planes de estudio vigentes habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas a la categoría profesional del puesto de trabajo ofertado, o cumplidas las condiciones para obtenerlos antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y dispongan del certificado que lo acredite.

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts

LLOC: 2 EMISORITES CPIF. PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL. TORN: PROMOCIÓ INTERNA.

Càrrecs

EMISORISTA CPIF

Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificado de escolaridad o primer ciclo de educación secundaria (E.S.O.) o equivalente.

Fase
Comprovació dels requisits
Adjunts

LLOC:LLICENCIAT/DA EN CIÈNCIES AMBIENTALS (R180004) PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: PROMOCIÓ INTERNA CONTRACTACIÓ TEMPORAL: INTERINITAT MENTRE DURA EL PROCÉS DEFINITIU DE SELECCIÓ

Càrrecs

LLICENCIAT/DA EN CIÈNCIES AMBIENTALS

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Títol universitari oficial de llicenciatura en ciències ambientals o equivalent o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assenyalades per al lloc

Fase
Publicació de llistat provisional d'admesos i exclosos - Període de reclamacions

PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL TORN: PROCÉS DE SELECCIÓ INTERN PER A COBERTURA TEMPORAL LLOC: ENCARREGAT/DA PLANTA DE VILLENA (P010001) DEPARTAMENT DE RESIDUS

Càrrecs

ENCARREGAT/DA DE PLANTA DE RESIDUOS

Grup Professional
Grup D
Titulació Requerida

Títol oficial de graduat en Ensenyament Secundari Obligatori o títol de Tècnic o certificat de professionalitat de nivell 2.

Fase
Llista definitiva
Adjunts