OPE

TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ ANY 2018. PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL. TORN: LLIURE.

Càrrecs

TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Grup Professional
Grup B
Titulació Requerida

Títol universitari d'Enginyeria Tècnica, Diplomatura universitària, Arquitectura Tècnica o equivalent, o bé títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions del lloc de treball.

Fase
Resultat de prova teòrica i tècnica - Període de reclamacions