OPE

JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO AÑO 2018. PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. TURNO: LIBRE.

Càrrecs
Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Títol universitari oficial de llicenciatura en Dret, Ciències del Treball, Administració i direcció d'empreses o equivalent, o bé, títol universitari de grau en Relacions Laborals, Dret, Administració i direcció d'empreses o equivalent, més títol oficial de master universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions del lloc de treball.

Fase
Procés Finalitzat